Polityka Prywatności i Polityka Cookies

 

Poniższe informacje w prosty sposób wyjaśniają, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika, gdy odwiedza On nasze strony internetowe Grupy Henkell Freixenet i składa zapytania, zawiera umowy lub korzysta z usług i funkcji

 

 1. Wyrażenia

Posługujemy się następującymi terminami:

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „Tobą”), takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, dane bankowe itp.

Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub na zbiorach danych osobowych, niezależnie od tego, czy odbywa się to w sposób zautomatyzowany, czy też nie, takich jak gromadzenie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator

Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora.

Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe.

Zgoda

Zgoda na przetwarzanie danych to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, poprzez które osoba, której dane dotyczą, oświadczeniem lub wyraźnym działaniem potwierdzającym, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Organ nadzorczy

Organ nadzorczy to niezależny organ rządowy ustanowiony przez państwo członkowskie w celu nadzorowania przetwarzania danych osobowych.

Spółka

Przedsiębiorstwo Henkell Freixenet Polska Sp. z o. o. ., z siedzibą: ul. Mazowiecka 48, 87-100 Toruń.

 

 

Plik Cookie

Pliki cookie to małe pliki danych, które zawierają informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej. Pliki cookie są generowane w Twojej przeglądarce internetowej podczas odwiedzania naszej strony internetowej i są przechowywane na Twoim urządzeniu.  Pliki cookie mogą być generowane przez odwiedzaną witrynę internetową (własne pliki cookie). Tylko ta strona internetowa odczytuje dane zapisane w plikach cookie. Pliki cookie mogą jednak pochodzić również od innego dostawcy, który nie jest operatorem naszej strony internetowej (pliki cookie stron trzecich). Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę internetową za pomocą tego samego urządzenia, informacje zapisane w plikach cookie zostaną odczytane i przesłane z powrotem do dostawcy pliku cookie. Dzięki temu nasza strona internetowa jako całość będzie bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.

Termin „pliki cookie” jest używany poniżej w odniesieniu do wszystkich technologii, za pomocą których informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej są przechowywane i przekazywane do odpowiednich dostawców.

 

 1. 2. Informacje o Administratorze

Administratorem Twoich danych osobowych jest Henkell Freixenet Polska Spółka z o. o., z siedzibą: ul. Mazowiecka 48, 87-100 Toruń. Reprezentowana przez Pana Tomasza Różańskiego.  Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w  Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS. Tel. +48 56 6571700, e-mail: kontakt@henkell-freixenet.pl

 

 1. Dane kontaktowe w kwestii ochrony danych osobowych

Można się z nami skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mazowiecka 48, 87-100 Toruń, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres:

ado@henkell-freixenet.pl

 

 1. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

4.1 Przetwarzamy dane osobowe, które przekazujesz nam na naszej stronie internetowej (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail) w celu nawiązania relacji, realizacji i przetwarzania umów lub usług, o które prosisz.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przeprowadzenie działań niezbędnych do zawarcia umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem. Dotyczy to również przetwarzania, które jest niezbędne do realizacji środków przed umownych.

Twoje dane osobowe przetwarzane wyłącznie w tym celu zostaną usunięte po 10 latach od zakończenia realizacji umowy.

 

4.2 Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, gromadzimy dane osobowe, które są technicznie niezbędne do bezbłędnego wyświetlania naszej strony internetowej oraz do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa.

Mogą to być następujące dane:

 • System operacyjny
 • Typ przeglądarki
 • dostawca
 • Adres IP
 • Data i godzina połączenia
 • Strony internetowe, z których trafili Państwo na naszą stronę internetową.

Nie przetwarzamy tych danych razem z innymi danymi osobowymi użytkownika, chyba że jest to konieczne do celów plików dziennika (np. formularzy zgody).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu optymalnego wyświetlania i bezpieczeństwa stron internetowych.

O ile nie możemy przechowywać Państwa danych osobowych również z innego stosunku prawnego, usuniemy je w ciągu 1 roku od Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

 

4.3 W ramach newslettera przetwarzamy Państwa adres e-mail wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody, której Państwo udzielili. Wykorzystujemy Państwa dane wyłącznie w celu przesyłania newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna zgoda w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w którym to przypadku mają Państwo prawo do jej odwołania na przyszłość. Odwołanie można przesłać listownie lub pocztą elektroniczną na dane kontaktowe Administratora, o których mowa w punkcie 3. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania zgód.

O ile nie wolno nam przechowywać Państwa danych osobowych również z innego stosunku prawnego, usuniemy Państwa dane po upływie 1 roku od odwołania zgody.

 

4.4 Przetwarzamy również Twoje dane osobowe zebrane przez nas w celu informowania Cię o nowych produktach, korzyściach, usługach związanych z naszymi produktami. Jeśli jednak będzie to wymagane przez prawo, oczywiście wcześniej uzyskamy Państwa zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ możemy założyć, że mają Państwo interes w przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego w wyniku naszego stosunku prawnego z Państwem.
O ile nie możemy zachować Państwa danych osobowych również z innego stosunku prawnego, usuniemy je w ciągu 3 lat od całkowitego uregulowania stosunku prawnego, na podstawie którego otrzymaliśmy Państwa dane.

 

4.5 W odpowiednich okolicznościach przetwarzamy Państwa dane również w celu badania rynku lub opinii, o ile jest to prawnie dopuszczalne i wyrazili Państwo na to zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a) RODO, w którym to przypadku mają Państwo prawo do odwołania na przyszłość. Odwołanie można przesłać listownie lub pocztą elektroniczną na dane kontaktowe Administratora, o których mowa w punkcie 3. Zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do momentu odwołania zgód, pozostaje nienaruszona.

O ile nie wolno nam zachować Państwa danych osobowych również z innego stosunku prawnego, usuniemy je w ciągu 4 tygodni po wycofaniu Państwa zgody.

 

4.6 Jeśli prześlą nam Państwo zapytania z danymi osobowymi za pośrednictwem formularza kontaktowego, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu obsługi Państwa zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów tj. do wykonania umowy lub do realizacji działań przed zawarciem umowy i odbywa się na Państwa żądanie.

O ile nie możemy zachować Państwa danych osobowych również z innego stosunku prawnego, usuniemy je w ciągu 3 lat od całkowitego rozpatrzenia wniosku.

 

4.7 Za pośrednictwem naszej strony internetowej mogą Państwo również korzystać z usług lub funkcji dostawców zewnętrznych, przy czym możliwe jest przetwarzanie Państwa danych osobowych przez dostawcę zewnętrznego.

 

 1. a) Wtyczki mediów społecznościowych

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki (linki) do zewnętrznych sieci społecznościowych, takich jak Facebook lub Instagram („wtyczki społecznościowe”). Funkcje przypisane do linków, w szczególności przesyłanie informacji i danych użytkownika, nie są aktywowane przez odwiedzenie naszych stron internetowych, a jedynie przez kliknięcie linków. Po kliknięciu na te linki aktywowane są wtyczki odpowiednich sieci, a przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z ich serwerami.

Jeśli klikną Państwo na linki podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Państwa dane użytkownika mogą zostać przesłane do odpowiedniej sieci i przez nią przetworzone. Jeśli klikniesz na linki podczas odwiedzania naszej strony internetowej i jednocześnie zalogujesz się do sieci za pośrednictwem swojego osobistego konta użytkownika, informacja o tym, że odwiedziłeś naszą stronę internetową, może zostać przekazana do sieci i tam zapisana w związku z Twoim kontem. Aby zapobiec przyporządkowaniu do konta w odpowiedniej sieci, należy wylogować się ze swojego konta przed kliknięciem linku.

Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych przez sieci społecznościowe, a także dalszego przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych w tych sieciach, a także Państwa praw w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności, można znaleźć w polityce prywatności danej sieci. Dana sieć społecznościowa ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych, które rozpoczyna się w momencie kliknięcia linku.

 1. b) Filmy z YouTube
  Filmy z „YouTube”, platformy mediów społecznościowych firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia, mogą być również zintegrowane z naszymi stronami internetowymi. Filmy są domyślnie nieaktywne, ale możesz je aktywować jako użytkownik. W takim przypadku technika osadzania może być wykorzystana do przesłania ogólnych danych ramowych, takich jak adres IP użytkownika, z powrotem do YouTube. Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób YouTube wykorzystuje te dane, ewentualnie również do tworzenia profili użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, należy sprawdzić bezpośrednio YouTube i dostosować tam swoje ustawienia prywatności. Jeśli aktywujesz dostęp do osadzonego filmu, odbywa się to w przyjaznym dla prywatności tzw. „rozszerzonym trybie ochrony danych”, który oferuje YouTube. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności YouTube.

 

 1. Polityka plików cookie

5.1 Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie, które przechowują lub odczytują informacje na Twoim urządzeniu końcowym w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej/aplikacji, analizy i personalizacji użytkowania oraz w celach marketingowych, w szczególności w tym celu również w celu wymiany z dostawcami zewnętrznymi. W tym celu możemy używać plików cookie.

Podstawą prawną korzystania z niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ponieważ mamy uzasadniony interes w ich przetwarzaniu w celu optymalnego wyświetlania i bezpieczeństwa stron internetowych. Podstawą prawną korzystania ze wszystkich innych plików cookie jest zgoda udzielona przez użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

5.2 Administrator udostępnia użytkownikom odpowiedni panel konfiguracyjny plików cookie. Dzięki temu panelowi użytkownicy mogą akceptować lub odrzucać wszelkie pliki cookie na stronie, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo.  Użytkownicy mogą również w każdej chwili wyłączyć lub usunąć pliki cookie poprzez konfigurację opcji przeglądarki używanej na ich urządzeniu lub urządzeniu końcowym. Użytkownicy powinni jednak pamiętać, że jeśli odrzucą lub usuną pliki cookie przeglądania witryny, nie będziemy w stanie zachować ich preferencji, a niektóre funkcje witryny nie będą działać, więc nie będziemy w stanie zaoferować spersonalizowanych usług i za każdym razem, gdy przeglądają naszą witrynę, będziemy musieli ponownie poprosić o zgodę na korzystanie z plików cookie.

Poniżej znajdują się linki, pod którymi można znaleźć informacje o tym, jak aktywować preferencje w głównych przeglądarkach:

Ustawienia plików cookie dla przeglądarki Google Chrome

Ustawienia plików cookie dla przeglądarki Microsoft Edge – przeglądanie danych a prywatność

Ustawienia plików cookie dla przeglądarki Mozilla Firefox

Ustawienia plików cookie dla przeglądarki Apple Safari

 

5.3 Pliki cookie mają różne okresy przechowywania. W zależności od ustawień plików cookie, będą one przechowywane tylko przez czas korzystania z naszych stron internetowych lub przez dłuższy czas przez przeglądarkę.

Na naszej stronie internetowej stosowane są zarówno „stałe” pliki cookie, jak i „sesyjne pliki cookie”.

 1. a) Sesyjne pliki cookie są przechowywane tylko podczas bieżącej wizyty na naszej stronie internetowej i służą do umożliwienia Państwu korzystania z naszych usług bez ograniczeń oraz do jak najwygodniejszego korzystania z naszej strony internetowej podczas bieżącej wizyty na naszej stronie. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Jeśli jednak sesyjne pliki cookie zostaną wyłączone, nie można zagwarantować, że będziesz mógł korzystać ze wszystkich naszych usług bez ograniczeń.
 2. b) Stałe pliki cookie pozostają tymczasowo przechowywane lokalnie w przeglądarce internetowej użytkownika nawet po wizycie na naszej stronie internetowej (tymczasowe pliki cookie) i są wykorzystywane w celu umożliwienia jak najwygodniejszego korzystania z naszych stron internetowych po zakończeniu bieżącej wizyty i są wykorzystywane przez nas wyłącznie w tym celu. Jeśli stałe pliki cookie zostaną dezaktywowane, nie można zagwarantować, że będziesz mógł korzystać ze wszystkich naszych usług bez ograniczeń.

 

5.4 W zależności od ich funkcji i przeznaczenia pliki cookie można podzielić na następujące kategorie:

 1. a) Niezbędne pliki cookie (typ 1)

Te pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania naszej strony internetowej i jej funkcji. Umożliwiają one poprawę komfortu i wydajności stron internetowych oraz zapewnienie różnych funkcji. Na przykład informacje, które zostały już wprowadzone (takie jak nazwa użytkownika, wybór języka lub lokalizacja, w której się znajdujesz), mogą być przechowywane, aby uniknąć konieczności ich ponownego wprowadzania.

 1. b) Pliki cookie związane z wydajnością (typ 2)

Te pliki cookie służą do uzyskiwania informacji na temat korzystania z naszej strony internetowej. Pozwalają nam one na przykład zidentyfikować szczególnie popularne obszary naszej strony internetowej, dzięki czemu możemy lepiej dostosować zawartość naszej strony internetowej do Państwa potrzeb.

 1. c) Marketingowe pliki cookie i pliki cookie stron trzecich (typ 3)

Te pliki cookie są wykorzystywane do odtwarzania bardziej ukierunkowanych reklam, które są istotne dla użytkownika i dostosowane do jego zainteresowań. Informacje te mogą być udostępniane stronom trzecim, takim jak reklamodawcy. Pliki cookie w celu poprawy targetowania i reklamy są często powiązane z funkcjami witryn stron trzecich.

 

5.5 Mogą Państwo jednak odwiedzać naszą stronę internetową również bez korzystania z plików cookie związanych z wydajnością lub marketingiem oraz plików cookie stron trzecich.

Zapobieganie powstawaniu nowych plików cookie i usuwanie już ustawionych plików cookie można osiągnąć wycofując swoją zgodę na korzystanie z plików cookies i zabraniając ich używania w ustawieniach przeglądarki lub urządzenia końcowego. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami dostawcy przeglądarki lub urządzenia.

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez administratora danych wymienionego w punkcie 2., usuniemy Państwa dane ze skutkiem na przyszłość nie później niż 4 tygodnie po otrzymaniu Państwa odwołania, chyba że będziemy mogli zachować Państwa dane na podstawie innego stosunku prawnego. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji stron internetowych.

5.6 Na naszej stronie internetowej mogą być używane pliki cookie stron trzecich:

 1. a) Google: W celu poprawy wygody i jakości naszych usług na tej stronie internetowej mogą być aktywowane usługi internetowe Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google otrzymuje i przetwarza dane wygenerowane za pomocą odpowiednich plików cookie na naszej stronie internetowej.

(i) Google Analytics:

Google Analytics wykorzystuje tymczasowe pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Zapisane dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, w tym adres IP użytkownika („dane dotyczące użytkowania”), są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Zwracamy uwagę, że Google Analytics został rozszerzony o kod „gat._anonymizeIp()” na naszych stronach internetowych w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie IP). Aktywując anonimizację IP na naszej stronie internetowej, Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, do sporządzania dla nas raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Przekazywanie tych danych przez Google osobom trzecim odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki, jednak zwracamy uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z tych stron internetowych (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem.
Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod tym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

(ii) Menedżer tagów Google:

Menedżer tagów Google to rozwiązanie, które umożliwia marketerom zarządzanie tagami stron internetowych za pośrednictwem interfejsu. Google Tag Manager implementuje jedynie tagi, tzn. nie używa plików cookie i nie zbiera żadnych danych osobowych. Narzędzie uruchamia inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostanie ona w mocy dla wszystkich tagów śledzenia zaimplementowanych za pomocą Google Tag Manager.

(iii) Google Adwords:

Ta strona internetowa korzysta z Google AdWords, usługi analitycznej świadczonej przez Google Inc., a w ramach Google AdWords ze śledzenia konwersji. Google AdWords wysyła tymczasowy plik cookie do śledzenia konwersji na urządzeniu użytkownika (tzw. „plik cookie konwersji”), gdy kliknie on reklamę umieszczoną przez Google. Jeśli odwiedzasz określone strony naszej witryny, Google i my możemy rozpoznać, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany na tę stronę. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk dla klientów AdWords, którzy korzystają ze śledzenia konwersji. Dzięki tym statystykom poznajemy łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę wyświetlaną przez Google i zostali przekierowani na stronę internetową z tagiem śledzenia konwersji. Oprócz śledzenia konwersji wykorzystywana jest również funkcja remarketingu lub „podobni odbiorcy”. Dzięki funkcji remarketingu użytkownicy, którzy już odwiedzili naszą stronę internetową, są docierani za pomocą tymczasowego pliku cookie. Dzięki temu możemy prezentować nasze reklamy użytkownikom tej witryny, którzy są już zainteresowani naszymi produktami lub usługami na innych stronach internetowych sieci reklamowej (patrz poniżej). AdWords wykorzystuje również zachowania użytkowników na stronach internetowych w sieci reklamowej Google („Sieć reklamowa”) oraz w wyszukiwarce kontekstowej w celu określenia, jakie wspólne zainteresowania i cechy mają użytkownicy naszej strony internetowej. Na podstawie tych informacji AdWords znajduje w celach marketingowych nowych potencjalnych klientów, których zainteresowania i cechy są podobne do zainteresowań i cech użytkowników naszej strony internetowej. Remarketing dostosowany do grupy docelowej odbywa się poprzez łączne wykorzystanie plików cookie, takich jak pliki cookie Google Analytics i pliki cookie Google DoubleClick, w przeglądarkach użytkowników strony internetowej.
Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki (opcja dezaktywacji).

Można też skorzystać z poniższego linku i zainstalować udostępnioną tam wtyczkę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Możesz również zrezygnować z używania plików cookie przez strony trzecie, odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative pod adresem:

http://www.networkadvertising.org/choices/.
Więcej informacji na temat Google AdWords można znaleźć pod tym linkiem:

Reklamy – Prywatność i warunki – Google

 

 1. b) Piksel Facebooka: Ponadto korzystamy z pikseli Facebooka firmy Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. W ten sposób na naszych stronach zintegrowane są tzw. piksele śledzące. Podczas odwiedzania naszych stron internetowych nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka za pośrednictwem piksela śledzącego. Do Facebooka przekazywane są następujące dane:
 • Informacje nagłówka HTTP (w tym adres IP, informacje o przeglądarce internetowej, lokalizacja strony, adres URL strony internetowej i agent użytkownika przeglądarki internetowej, a także dzień i godzina użytkowania)
 • Dane specyficzne dla piksela: obejmuje to identyfikator piksela i (jeśli są dostępne) dane plików cookie Facebooka, w tym identyfikator Facebooka (dane te są wykorzystywane do powiązania zdarzeń z konkretnym kontem reklamowym na Facebooku i powiązania ich z użytkownikiem Facebooka)
 • Dodatkowe informacje o wizycie na naszych stronach internetowych, a także o zdarzeniach związanych ze standardowymi i zdefiniowanymi przez użytkownika, takich jak w szczególności złożone zamówienia (zakupy), zakończenie rejestracji i subskrypcji, wyszukiwane produkty, dostęp do informacji o produktach, udział w promocjach.

Gromadzenie i przekazywanie tych danych służy do analizy zachowań użytkowników i optymalizacji naszych kampanii. Jeśli masz profil na Facebooku i zalogujesz się tam, dane przekazane przez piksele i ocenione przez Facebook mogą zostać wykorzystane do przyporządkowania Twojej wizyty na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Dane od użytkowników, którzy nie posiadają profilu na Facebooku, pozostaną niewykorzystane.
Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez Facebook. Nie otrzymujemy od Facebooka żadnych danych, które pozwoliłyby nam zidentyfikować użytkowników naszej strony internetowej.
Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także możliwości ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod linkiem: Zarządzaj swoją prywatnością na Facebooku, Instagramie i w Messengerze lub link: O reklamach na Facebooku | Facebook – Centrum pomocy

 

 1. c) Matomo: Na naszej stronie internetowej korzystamy również z narzędzia do analizy stron internetowych Matomo (dawniej Piwik). Usługa analizy internetowej Matomo gromadzi i przechowuje adres IP użytkownika w celu analizy jego zachowania podczas odwiedzania naszej strony internetowej.
  Więcej informacji na temat Matomo można znaleźć w polityce prywatności Matomo pod linkiem: Be Compliant With Secure GDPR Analytics – Respect User-Privacy (matomo.org)

i pod linkiem: Privacy Policy – Analytics Platform – Matomo

 

 1. Okres przetwarzania

6.1 Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne. Oznacza to, że o ile niniejsza polityka prywatności nie stanowi inaczej, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu wygaśnięcia braku możliwości dochodzenia roszczeń w związku z zawarciem, wykonaniem i rozliczeniem usług, umów lub quasi-umów lub funkcjonalnością stron internetowych oraz wszelkich innych obowiązków przechowywania i dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych.

 

6.2 W przeciwnym razie przechowywanie podlega ustawowym terminom przedawnienia zgodnie z obowiązującym prawem.

 

6.3 Jeśli przechowywanie nie jest już konieczne zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, usuniemy Państwa dane.

 

 1. Odbiorcy

7.1 W związku z zawarciem, realizacją i przetwarzaniem usług, umów lub stosunków umownych lub funkcjonalności stron internetowych, dane mogą być przekazywane innym odbiorcom. Przekazujemy Państwa dane osobowe innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania danych. Na przykład przekazujemy Państwa dane osobowe firmom z branży usług IT, usług płatniczych lub usług spedycyjnych.

 

7.2 Przekazanie Państwa danych osobowych usługodawcy w pozaeuropejskim państwie trzecim może nastąpić w pewnych okolicznościach, a więc jeżeli:

– dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych,

– my lub nasz usługodawca zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, a użytkownikowi przysługują egzekwowalne prawa i skuteczne środki zaradcze, lub

– wyrazili Państwo wyraźną zgodę na przekazanie danych po poinformowaniu o istniejącym potencjalnym ryzyku związanym z takim przekazywaniem danych bez istnienia decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony i bez odpowiednich zabezpieczeń.

7.3 Dalsza transmisja danych nie będzie miała miejsca lub odbywa się tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę. Nie będzie miało miejsca przekazywanie Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

 

 1. Prawa

8.1 W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przetwarzanych danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do sprostowania, zablokowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych oraz do przenoszenia Państwa danych do siebie lub do innego Administratora.

 

8.2 Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania.

Aby skorzystać ze swoich praw i w razie dalszych pytań dotyczących ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z Administratorem danych osobowych poprzez kontakt pod adresem email: ado@henkell-freixenet.pl

 

8.3 W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27. kwietnia 2016 r. mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym w sprawach ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

8.4 Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookie, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej Polityce plików cookie, prześlijcie nam swoje uwagi za pośrednictwem poczty elektronicznej ado@henkell-freixenet.pl

Można również skorzystać z portalu Your Online Choices, gdzie, oprócz znalezienia przydatnych informacji, można skonfigurować, dla poszczególnych dostawców, swoje preferencje dotyczące reklamowych plików cookie stron trzecich.

 

 1. Data sporządzenia Polityki Prywatności i Cookies

Od czasu do czasu może być konieczna aktualizacja niniejszej Polityki prywatności. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w tym dokumencie. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 01 stycznia 2024 r.

 

 

 

 

Zapisz się do newslettera

Dołącz tutaj, aby otrzymywać aktualizacje, oferty i informacje o wydarzeniach


  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz obowiązują na niej Polityka Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

  Freixenet-X-logo

  Szybkie pytanie

  Czy jesteś osobą pełnoletnią w swoim kraju?

  Nie